Konkurss “CĪRAVAS PAGASTA SAKOPTĀKĀ SĒTA – 2018” nolikums

Konkursa

“CĪRAVAS PAGASTA SAKOPTĀKĀ SĒTA – 2018”

  1. Konkursa organizētājs

Cīravas pagasta pārvalde.  Konkurss tiek rīkots ik pēc 3 gadiem.

2.  Konkursa mērķi un uzdevumi

 2.1. Konkursa mērķi:

  • aktivizēt un mudināt pagasta iedzīvotājus savas darba un dzīves vietas sakopšanā un latviskās kultūrvides veidošanā;
  • popularizēt laukus kā dzīves vietu labi sakārtotā vidē;
  • motivēt pagasta iedzīvotājus būt atbildīgiem par sava īpašuma sakārtošanu;
  • rosināt uz labās pieredzes pārņemšanu un tālāku izglītošanos;
  • veicināt pagasta sakoptību noskaidrojot, popularizējot un apbalvojot sakoptāko centra individuālo dzīvojamo māju, lauku viensētu, daudzdzīvokļu māju, uzņēmuma teritoriju;
  • Vērtēšanas laikā konkursa komisija gatavo fotogrāfijas pagasta sakoptības dokumentēšanai. Fotogrāfijas var tikt publicētas masu informācijas līdzekļos.

2.2.   Konkursa uzdevums ir noskaidrot sakoptākos objektus šādās grupās:

  • Sakoptākās individuālās dzīvojamās mājas;
  • Sakoptākās lauku sētas;
  • Sakoptākā daudzdzīvokļu māja;
  • Sakoptākā iestāde, uzņēmums, zemnieku saimniecība.

3.  Pieteikšanās, vērtēšana un apbalvošana

  • Konkursā tiek vērtēti visi pagasta teritorijā esošie īpašumi. Ja kāds lauku saimniecības, lauku sētas vai ģimenes mājas īpašnieks nevēlas piedalīties konkursā, lūgums to darīt zināmu pa tālruni 25435898 (tūrisma informācijas punkta vadītāja Sarmīte Braša), e-pasts: tic@inbox.lv vai pa tālruni 25415158 (pagasta pārvaldes sekretāre), e-pasts: padome@cirava.lv līdz šā gada 30.jūnijam.
  • Pretendentus vērtē pagasta pārvaldes izveidota komisija ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā;

3.3.Objektu vērtēšana notiks no šā gada 23.jūlija līdz 10. augustam.

3.4. Konkursa komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas.

3.5. Konkursa uzvarētāji tiek apbalvoti ar pagasta pārvaldes atzinības rakstiem un piemiņas                balvām valsts svētku svinīgajā pasākumā novembrī. Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta Aizputes novada laikrakstā un pagasta mājas lapā www.cirava.lv.

 

Dalīties:

Fotokonkurss “Cīrava Latvijas simtgadē”

 

Fotokonkursa “Cīrava Latvijas simtgadē” nolikums

1.       Vispārējie noteikumi

  • Fotokonkursu „Cīrava Latvijas simtgadē” rīko Cīravas pagasta pārvalde (turpmāk – Rīkotājs).
  • Konkursa mērķis ir iemūžināt Cīravas pagastu Latvijas simtgadi gaidot un atlasīt mākslinieciski kvalitatīvas un Cīravas pagasta būtību raksturojošas fotogrāfijas informatīvo materiālu un izdevumu veidošanai, kā arī prezentācijas vajadzībām.
  • Konkursā var piedalīties jebkurš pagasta iedzīvotājs vai viesis, kurš uzņēmis kvalitatīvas fotogrāfijas Cīravas pagastā (turpmāk – Autors).

1.4.Konkurss norisinās no 2017.gada 1.novembra līdz 2018.gada 1.novembrim.

1.5.Konkurss tiks izsludināts Cīravas pašvaldības mājas lapā www.cirava.lv , Aizputes novada  pašvaldības mājas lapā www.aizputesnovads.lv un informatīvajā izdevumā „Aizputes avīze”.

1.6.Konkursā iesniegtajām fotogrāfijām jāraksturo un pozitīvi jāatspoguļo Cīravas pagasts – tā attīstība, saimnieciskā darbība, daba, parki, tradīcijas, iedzīvotāji ikdienā un svētku reizēs, kultūrvēsturiskie un tūrisma objekti, aktīvā atpūta un sports. Kā arī pagasts visos gadalaikos.

1.7.Fotoattēliem jābūt uzņemtiem 2017. un 2018. gadā.

 

2.       Konkursa fotogrāfiju iesniegšanas kārtība

2.1.Fotogrāfijas jāiesūta e-pastā: cirava.tic@inbox.lv vai jānogādā ar elektroniskiem datu  nesējiem Cīravas Senlietu krātuvē- TIP.

2.2.Autors konkursam iesniedz/norāda:

  • kvalitatīvas fotogrāfijas jpeg formātā (ar īsāko malu vismaz 3000 pikseļi);
  • nelielu fotogrāfijas aprakstu un datumu, kad fotogrāfija uzņemta;
  • autora vārdu,uzvārdu un kontakttālruni.

2.3.Viens autors konkursa ietvaros drīkst iesūtīt maksimāli 15 fotogrāfijas.

 

3.       Vērtēšana

3.1.Autoru iesniegtās fotogrāfijas vērtēs Rīkotājs, Cīravas pagasta pārvaldes izveidota Žūrija.

3.2.Iesniegtās fotogrāfijas Žūrija izvērtēs divu nedēļu laikā pēc konkursa noslēgšanās.

3.3.Konkursa labāko fotogrāfiju autori tiks apbalvoti ar veicināšanas balvām.

 

4.       Konkursa uzvarētāju apbalvošana

4.1.Labākie fotogrāfiju autori saņems veicināšanas balvas.

4.2.Konkursa uzvarētāji tiks sveikti 2018.gada gada 18.novembra svētku pasākumā.

 

  5.   Fotogrāfiju lietošanas tiesības

5.1.Konkursā iesniegtās fotogrāfijas paliek konkursa Rīkotāja īpašumā.

5.2.Rīkotājs iegūst bezmaksas fotoattēlu lietošanas tiesības.

5.3.Fotoattēlus rīkotājs var izmantot Cīravas pagasta informatīvo materiālu veidošanā, kā arī    prezentācijas vajadzībām.

 

 

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls