Cīravas pagasta jaunumi

 Pārdod nekustamo īpašumu “Krastiņi”.

 Pārdod nekustamo īpašumu “Krastiņi”,  Cīravas pagastā, Aizputes novadā, īpašuma kadastra Nr.64480030888     Īpašums sastāv no zemes gabala 0,78 ha platībā un uz tā esošām ēkām – dzīvojamās ēkas, kūts un šķūņa.   Izsoles sākumcena EUR 3700,00 (trīs tūkstoši septiņi simti euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 euro centi). Izsole […]

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls